پایگاه اطلاع رسانی باغملک

کد خبر : 83363

آمار دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در خوزستان به تفکیک شهرستان ها اعلام شد.

 

Image result for ‫انتخابات‬‎

تعداد آرای صحیح در انتخابات این دوره در خوزستان۲ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۲۹۲ نفر بود که از این تعداد یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۳۹۲ نفر به حجت الاسلام حسن روحانی، ۹۱۹ هزار و ۸۴۰ نفر به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، ۲۳ هزار و ۴۷۱ نفر به سید مصطفی آقا میرسلیم و ۱۵ هزار و ۵۸۹ نفر به سی مصطفی هاشمی طبا رای داده اند.

 

 آمار دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در خوزستان به تفکیک شهرستان ها :

 

 

*اهواز

آرای صحیح: ۵۱۸ هزار و ۴۵۹ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۳۳۳ هزار و ۱۵۵ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۱۷۵ هزار و ۵۰۳ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۶ هزار و ۴۰ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: سه هزار و ۷۶۱ رای

 

*شهرستان آبادان

آرای صحیح: ۱۲۸ هزار و ۳۲۴ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۶۵ هزار و ۹۲۵ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۵۹ هزار و ۷۱ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: یک هزار و ۸۱۸ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: یک هزار و ۵۱۰ رای

 

*آغاجاری

آرای صحیح: ۱۰ هزار و ۲۵۱ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: چهار هزار و ۹۱۰ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: پنج هزار و ۱۹۹ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۱۰۰ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۴۲ رای

 

*امیدیه

آرای صحیح: ۴۹ هزار و ۲۹ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۲۷ هزار و ۷۰۴ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۲۰ هزار و ۴۴۹ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۶۲۰ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۲۵۶ رای

 

*اندیکا

آرای صحیح: ۲۴ هزار و ۹۰۶ رای 

حجت الاسلام حسن روحانی: ۱۴ هزار و ۹۵۴ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۹ هزار و ۷۶۴ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۱۳۳ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۵۵ رای

 

*اندیمشک

آرای صحیح: ۸۶ هزار و ۷۹۷ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۵۵ هزار و ۳۸۷ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۳۰ هزار و ۵۵۴ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۶۰۹ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۲۴۷ رای

 

*ایذه

آرای صحیح: ۸۸ هزار و ۷۰۴ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۶۱ هزار و ۳۸۲ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۲۶ هزار و ۷۱۸ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۴۲۲ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۱۸۲ رای

 

*باغملک

آرای صحیح: ۵۷ هزار و ۹۶۳ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۲۳ هزار و ۲۴۹ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۳۴ هزار و ۳۸۴ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۲۵۷ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۷۳ رای

 

*باوی

آرای صحیح: ۴۷ هزار و ۴۷۹ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۱۸ هزار و ۱۳۱ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۲۸ هزار و ۱۹۶ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۶۲۲ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۵۳۰ رای

 

*بندر ماهشهر

آرای صحیح: ۱۲۷ هزار و ۷۴۸ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۷۵ هزار و ۷۹۳ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۴۹ هزار و ۳۹۳ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: یک هزار و ۵۶۷ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۹۹۵ رای

 

*بهبهان

آرای صحیح: ۹۰ هزار و ۲۶۴ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۶۳ هزار و ۵۷۶ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۲۵ هزار و ۹۴۳ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۴۹۳ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۲۵۲ رای

 

*حمیدیه

آرای صحیح: ۲۴ هزار و ۲۸۷ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: هفت هزار و ۸۵۳ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۱۵ هزار و ۹۵۴ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۲۱۸ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۲۶۲ رای

 

*خرمشهر

آرای صحیح: ۶۳ هزار و ۹۰۴ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۲۸ هزار و ۴۳۲ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۳۳ هزار و ۱۶۱ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: یک هزار و ۳۱۱ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: یک هزار رای

 

*دزفول

آرای صحیح: ۲۱۴ هزار و ۶۵۲ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۹۸ هزار و ۸۲۱ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۱۱۲ هزار و ۱۳ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۲ هزار و ۴۴۹ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: یک هزار و ۳۶۹ رای

 

*دشت آزادگان

آرای صحیح: ۴۹ هزار و ۳۹ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۱۶ هزار و ۴۱۴ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۳۱ هزار و ۵۹۳ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۵۳۴ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۴۹۸ رای

 

*رامشیر

آرای صحیح: ۲۷ هزار و ۱۵۸ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۱۳ هزار و ۸۷۷ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۱۲ هزار و ۵۴۰ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۴۶۱ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۲۸۰ رای

 

*رامهرمز

آرای صحیح: ۶۴ هزار و ۲۱۱ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۳۳ هزار و ۳۲۰ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۳۰ هزار و ۲۳۶ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۴۶۰ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۱۹۵ رای

 

*شادگان

آرای صحیح: ۵۹ هزار و ۲۷۳ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۲۱ هزار و ۸۴۵ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۳۵ هزار و ۹۵۲ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۷۹۰ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۶۸۶ رای

 

*شوش

آرای صحیح: ۱۰۰ هزار و ۶۰۷ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۴۷ هزار و ۲۶۷ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۵۱ هزار و ۳۷۶ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: یک هزار و ۱۳۸ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۸۲۶ رای

 

*شوشتر

آرای صحیح: ۹۴ هزار و ۳۴۹ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۵۵ هزار و ۶۰۴ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۳۶ هزار و ۹۷۶ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: یک هزار و ۲۰۸ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۵۶۱ رای

 

*کارون

آرای صحیح: ۵۳ هزار و ۳۷۴ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۲۰ هزار و ۶۹ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۳۱ هزار و ۵۸۹ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۶۵۰ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: یک هزار و ۶۶ رای

 

*گتوند

آرای صحیح: ۳۵ هزار و ۵۶۸ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۲۱ هزار و ۹۹۶ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۱۲ هزار و ۹۱۳ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۳۷۸ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۲۸۱ رای

 

*لالی

آرای صحیح: ۱۸ هزار و ۶۱۳ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۱۱ هزار و ۵۴۶ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۶ هزار و ۹۲۱ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۱۱۱ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۳۵ رای

 

*مسجدسلیمان

آرای صحیح: ۶۱ هزار و ۱۱۶ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۴۵ هزار و ۱۵۹ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۱۵ هزار و ۵۷ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۵۸۱ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۳۱۹ رای

 

*هفتکل

آرای صحیح: ۱۶ هزار و ۴۷۶ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۹ هزار و ۷۶۹ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۶ هزار و ۴۸۶ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۱۵۳ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۶۸ رای

 

*هندیجان

آرای صحیح: ۲۰ هزار و ۶۵۶ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: ۱۱ هزار و ۳۶۹ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: هشت هزار و ۹۴۲ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۲۳۸ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۱۰۷ رای

 

*هویزه

آرای صحیح: ۱۹ هزار و ۸۵ رای

حجت الاسلام حسن روحانی: پنج هزار و ۷۵۶ رای

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی: ۱۳ هزار و ۸۶ رای

سید مصطفی آقا میرسلیم: ۱۱۰ رای

سید مصطفی هاشمی طبا: ۱۳۳ رای

 

لینک کوتاه مطلب :
  1. آفتاب دم بوم

    مگه نگفتن آرا باغملک رو جابه جا فرستادن ؟!

معرفی شهرستان